Zelené strechy predstavujú technológiu, ktorá môžu poskytnúť širokú škálu výhôd pre komunity zaujímajúce sa o zlepšenie svojho životného prostredia. Realizácia zelenej strechy pozostáva z vytvorenia vegetatívnej vrstvy na strechách domov, budov. Hlavnými výhodami zelených striech je znižovanie spotreby energie, znečisťovania ovzdušia a emisií skleníkových plynov, zlepšovanie odvodnenia dažďovej vody a zvýšenie kvality vody, regulácia teploty strechy a okolitého prostredia. V neposlednom prípade poskytovanie estetickej hodnoty a biotopov pre mnohé druhy.

  • Zelené strechy transformujú strechy domov a budov do záhrad. Predstavujú určitý spôsob akumulácie dažďovej vody, absorbujú 50 až 80 % zrážok a nadbytok vody chladí strechu pred tým, ako odtečie do odvodňovacieho systému. Dochádza k zvyšovaniu vlhkosti v ovzduší a taktiež k zníženiu rizika požiaru

  • Zelené strechy pomáhajú izolovať budovu od zvuku; pôda pomáha blokovať nižšie frekvencie, kým rastliny blokujú vyššie frekvencie

  • Zelené strechy filtrujú znečisťujúce látky a ťažké kovy z dažďovej vody
biofilter
Biofilter
  • Životnosť zelených striech je dvakrát až trikrát dlhšia ako pri štandardných strechách, pretože sú chránené pred ultrafialovým žiarením a extrémnymi výkyvmi teploty, ktoré spôsobujú znehodnotenie kvality strešných membrán
rozchodníkový koberec
Rozchodníkový koberec
  • Zelené strechy môžu znížiť náklady na vykurovanie a klimatizáciu. Realizácia môže viesť k približne 10-percentnému zníženiu spotreby zemného plynu a 2-percentnému poklesu spotreby elektrickej energie v typickej budove.
Pokládka zelenej strechy
Pokládka zelenej strechy
  • Mestá môžu dosiahnuť teplotu až o 10 stupňov vyššiu, ako to je v prípade okolitých oblastí, nakoľko všetky zastavané plochy absorbujú veľké množstvo tepla.

Alternatíva zelenej strechy vo veľkomestách

  • Zelené strechy môžu byť použité taktiež na pestovanie: využívajú to napríklad dediny v Anglicku, v ktorých sa začalo pestovať jedlo vo verejných priestoroch, aby si každý mohol zadarmo vziať čo práve potrebuje.

Pestovanie na streche

  • Zelená strecha funguje ako biofilter – v podstate ako veľká špongia, ktorá nasáva nečistoty a znečistenie zo vzduchu

 

  • Toronto a Paríž majú nové zákony o „zelených strechách“, ktoré vyžadujú buď zelenú strechu alebo solárne panely na akýkoľvek veľký „vývoj“, kvôli podpore biodiverzity a zníženiu emisií.

Zdroj: https://www.architecturehacker.com